SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete

Enligt lag (2003:778) om Skydd mot olyckor har fastighetsägare och den som har verksamhet i byggnad eller annan anläggning det fulla ansvaret för systematiskt brandskyddsarbete. Ansvaret innebär att vidta åtgärder för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skadorna till följd av brand. Genom ett systematiskt arbete med brandskyddet skapas medvetenhet och förståelse för risker i hela organisationen.

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha förståelse för hur man på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. SBA är till sin struktur och metodik jämförbar med till exempel arbetsmiljö- eller kvalitetsarbete och passar därför bra att integrera i verksamhetens dagliga rutiner.

Följande moment ingår i ett systematiskt brandskyddsarbete:

  • Brandskyddspolicy
  • Byggnads- verksamhets- brandskyddsbeskrivning samt riskbild
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandskyddsregler, instruktioner och rutiner
  • Utbildningsplan
  • Kontrollsystem
  • Uppföljning
  • Övrig dokumentation

Om utbildningen

Tidsåtgång: 2,5
Antal deltagare: Max 12 personer